Člen první pomoci (INSTRUKTOR)

Člen první pomoci (INSTRUKTOR PRVNÍ POMOCI)
Akreditovaný kurz MŠMT v rozsahu 80-ti hodin.

Kurz je akreditován MŠMT dle nových podmínek (od roku 2020) pod č.j. MSMT-12503/2023-4

Kurz je veden profesionálními záchranáři/zdravotníky záchranné služby.

Stručný popis a profil absolventa kurzu Člen první pomoci schválený MŠMT:

Posluchači kurzu Člen první pomoci se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc.  Kurz se skládá z 50 vyučovacích hodin teorie a 30 vyučovacích hodin praxe.

Při výuce kombinujeme zážitkovou formu praktického výcviku s nezbytným teoretickým základem.

Probírané bloky:

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Znalosti o systému přednemocniční neodkladné péče v ČR, Základy složení a funkce lidského těla, Bezpečnost při poskytování první pomoci, Hygiena a epidemiologie, Péče o pacienta do příjezdu ZZS, Základy záchrany tonoucích, Transport raněných, První pomoc.

Náplní kurzu je dále také výuka zásad péče o nemocné, pedagogika, hromadná neštěstí a třídění zraněných a v neposlední řadě postupy na místě dopravní nehody. Absolvent kurzu Člen první pomoci se orientuje v akutních stavech,  vybraných onemocněních a dokonale ovládá rozšířenou laickou první pomoc.

Součástí výuky je také stanovování diagnoz pacienta a práce s diagnostickými přístroji a jejich použití v praxi (tlakoměr, fonendoskop, pulsní oxymetr apod.). Výuka zahrnuje i použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru) a dalších prvků, používaných nově v první pomoci.

Praktická výuka je koncipována zážitkovou formou s ukázkami simulovaných zranění a postupů první pomoci. Součástí praktické výuky je i výcvik v bazénu a pedagogická příprava k výuce první pomoci.

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Kurzy Akutní stavy u dětí

Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí. První část probíhá formou písemného testu o 100 otázkách. Absolvent ke zdárnému zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 85% úspěšnosti. Ve druhé části prokazují absolventi praktickou znalost kardiopulmonální resuscitace, poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí a rétorickou schopnost při výuce první pomoci. Třetí část je řešení náhle vzniklé modelové situace (simulovaný akutní stav).

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Člen první pomoci.

Držitel tohoto osvědčení je oprávněn vykonávat níže uvedené činnosti na živnostenský list, osvědčení v tomto ohledu nahrazuje výuční list. 

(Na tento akreditovaný kurz lze čerpat podporu od Úřadu práce.)

Uplatnění a oprávnění absolventa: 
Absolvent kurzu Člen první pomoci může vykonávat funkci instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích (zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, atp...). Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích.

Vstupní předpoklady:

Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a absence výrazné řečové vady.

Forma výuky: 4 x víkend So + Ne. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou.

Místo výuky: Výuka probíhá v našem školícím středisku v Praze. Termíny a časy jsou uvedeny v přihlášce.

Studijní materiály a občerstvení zdarma.

Počet míst je omezen. Účastníci budou přijímání dle pořadí došlých přihlášek. Účast bude každému potvrzena po odeslání přihlášky.

 

Začátek kurzu: 5. 10. 2024, ZŠ Kunratice, Praha 4
Konec kurzu: 27. 10. 2024

 

Cena za kurz: 11 900 Kč/osoba

 

V případě firemního kurzu (dle domluvy) probíhá výuka na pracovišti a lze zvolit individuální časový průběh kurzu.

 

Pro přihlášení do kurzu prosím piště nebo volejte:

Tel.: +420 775 942 366
e-mail: robert.kamenik@centrum.cz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.

V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1 000 Kč.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují a hradí sami.