Kurz první pomoci při úrazech dospělých K3

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 40 hodin.

Kurz je veden profesionálními záchranáři/zdravotníky záchranné služby.

Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího. Kurz se skládá z 21 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do 9 témat.

Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech apod.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

  • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory)
  • Na školách v přírodě
  • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost tohoto osvědčení je neomezená!

 

Vstupní předpoklady:

věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru.

Výuka probíhá v našem školícím středisku v Praze. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou. Studijní materiály a občerstvení zdarma.

 

Cena za kurz: 2 500 Kč/osoba

 

SLEVY:

2 000 Kč/os - Studenti po předložení průkazu ISIC

2 200 Kč/os - Skupina z jedné organizace o minimálním počtu 4 osob

Počet míst je omezen. Účastníci budou přijímání dle pořadí došlých přihlášek. Účast bude každému potvrzena po odeslání přihlášky.

 

Cena za kurz: 490 Kč/osoba (zahrnuje: výuku, veškeré pomůcky, občerstvení, certifikát)

 

Přihlásit se na kurz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.

V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1 000 Kč.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují a hradí sami.