Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 41 hodin.

Kurz je akreditován MŠMT dle nových podmínek (od roku 2020) pod č.j. MSMT-12503/2023-4

Kurz je veden profesionálními záchranáři/zdravotníky záchranné služby.

OBSAH KURZU:

Teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i praktický nácvik záchrany tonoucího v bazénu s instruktory. Kurz se skládá z 22 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do 9 témat. Základy stavby a funkce lidského těla, první pomoc teorie a praxe, základy zdravotnické dokumentace, zásady bezpečnosti a pomoc tonoucímu, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí, hygiena a epidemiologie, poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, péče o nemocné teorie a praxe, práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

Nad rámec výuky dále probíráme nejběžnější onemocnění dětí na zotavovacích akcích jako jsou například bolesti břicha, průjmy, zvýšené teploty apod.

Při výuce kombinujeme zážitkovou formu praktického výcviku s nezbytným teoretickým základem.

Školení seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka na nejrůznějších akcích, např. táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech (vedoucí táborů, pedagogové škol v přírodě, lektoři nejrůznějších kroužků, sportovní trenéři mládeže apod.)

Obsah výuky a kompetence absolventa jsou v souladu § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a navazující vyhlášky č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

  • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory, zimní lyžařské kurzy )
  • Na školách v přírodě
  • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích

Akreditovaný kurz je ukončen závěrečnou zkouškou - písemným testem a praktickou zkouškou.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Platnost tohoto osvědčení je NEOMEZENA!

(doporučujeme absolventům cca po 3-5 letech absolvovat obnovovací kurz, vzhledem k vývoji a změnám v poskytování první pomoci a léčebných postupech)

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolvent kurzu je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi pro výkon zdravotnického dozoru na zotavovacích akcích dle vyhlášky č. 422/2013 Sb. Ovládá a poskytuje první pomoc a uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě, lyžařských kurzech a jiných podobných akcí pro děti a mládež. Dále může působit jako zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích. Absolvent se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocnění, v základech hygieny a epidemiologie. Vede a archivuje náležitou dokumentaci. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY:

věk nad 18 let, ukončené střední vzdělání, není potřeba žádného předchozího vzdělání v oboru.

FORMA VÝUKY: prezenční, 2 víkendy So + Ne. Vyučujeme ve volných dnech, není nutné tedy čerpat dovolenou.

MÍSTO VÝUKY: Výuka probíhá v našem školícím středisku v Praze. (v případě individuálního firemního kurzu dohodou).

Termíny a časy jsou uvedeny v přihlášce.

Studijní materiály a drobné občerstvení zdarma.

OSNOVA KURZU:

Vyučujeme dle zákonné osnovy MŠMT dané vyhláškou č. 422/2013 Sb., ale naučíme vás mnohem víc.

 

Cena za kurz: 4 400 Kč/osoba

 

ZVÝHODNĚNÁ CENA:

4 000 Kč/os - Studenti po předložení průkazu ISIC (číslo napište do poznámky objednávky)

Počet míst je omezen. Účastníci budou přijímání dle pořadí došlých přihlášek. Účast bude každému potvrzena po odeslání přihlášky.

Po uzávěrce přihlášek budou každému účastníkovi zaslány organizační pokyny.

Termín: 18.5. 2024 Praha

Pro přihlášení do kurzu prosím piště nebo volejte:

Tel.: +420 775 942 366
e-mail: robert.kamenik@centrum.cz

Podmínky zrušení:

V případě zrušení vaší účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem anebo pokud se kurzu bez předchozí omluvy nezúčastníte, bude účtována plná cena za kurz.

V případě, že se odhlásíte ve lhůtě více než 3 dnů před započetím kurzu, na který jste se přihlásili, je storno poplatek 1 000 Kč.

Případné ubytování si účastníci zabezpečují a hradí sami.